Loading
Loading

ટેકનિકલ કોસૅ ના યુજી થી લઈ ને પીજી સુધીના સિલેબસ નવા સત્રથી બદલાશે.

ટેકનિકલ  કોસૅ ના યુજી થી લઈ ને પીજી સુધીના સિલેબસ નવા સત્રથી બદલાશે.

ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવિૅસિટી ધવારા ર્ગેજયુએટથી લઈ પોસટ ર્ગેજયુએટ  સુઘી ના કોસૅ બદલાશે.

તમામ  કોસૅ માં 70 થી 80 ટકા સિલેબસ બદલવામાં આવશે.

અગામી શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થાય એ પહેલા  કોસૅ બદલી વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

આજ સુધી કલાસ રુમ ટીચીંગ વધારે હતુ તેના બદલે પ્રેકટીકલ વધુ થાય તેવી ગોઠવણ કરવામાં આવશે.source : sandesh.in